Fortuna u modernoj astrologiji

(1/7) > >>

Billy:
Jedna od najintrigantnijih, kao i najmističnijih astroloških tačaka je Fortuna. Iako su do sada već date manje definicije ove specifične tačke, nijedna knjiga nije još sasvim jasno pružila tačno znaženje tog najvažnijeg područja u natalnoj karti.
Budući da čovek doživljava uspone i padove, iskušenja i patnje, njega održava tračak nade koja ukazuje na konačan tok njegove sudbine. Kada životna struja poteže protiv njega, čovek u sebi zna da mu predstoje bolji dani. U tim boljim danima, kada u sebi oseti više radosti, može pomisliti da ga misli, emocije i postupci približavaju onom cilju koji je iskrena
težnja njegove duše. Osim svojih trenutnih potreba, svaki čovek u sebi poseduje strukturu ličnih težnji. Upravo ga taj okvir ideala uči razlici između ispravnog i pogrešnog. Kada čovek iskorači iz tog okvira, on gubi osećaj za ispravno i pogrešno, misleći da je sve što ga vodi ka idealima ispravno, a sve što ga odvraća pogrešno. Stoga je koncept ispravnog i pogrešnog za svaku
osobu mnogo manje produkt društvenog morala u kome živi nego je pre sredstvo uz čiju pomoć može razaznati one nedokučive ideale koje je sebi postavila kao lične ciljeve. Ostvarenje tih ideala bi joj pružilo život ispunjen srećom. Niko od nas nije toliko star ili iscrpljen da ne bi poverovao u bajke ili postojanje Boga, nadu u konačno dobro ili neki nedokučivi san, koji dopire tik iza horizonta mašte. Upravo taj nedokučiv osećaj nade pruža čoveku ne samo uživanje u životu i želju da prevaziđe dosadašnja postignuća, već i snažnu veru u optimistički ishod buduće sudbine.
Svaka osoba duboko u sebi zna da tamo negde postoji "ćup s blagom koji je čeka s one strane duge". Da bi došao do tog ćupa, čovek dobija želju da se probije kroz životne bure iz kojih izlazi kao "kapetan sopstvenog broda". Iskušenja i probe koje priziva i izdržava su tek talasi mora kojim brodi ka sopstvenoj obećanoj zemlji. Prevazilaženje prepreka na putu ka nekom idealističkom cilju približava ga obali. Trenuci u životu u kojima se čovek oseća potpuno smirenim su relativno retki u poređenju sa vremenom koje posvećuje stremljenju ka svojim ciljevima. Ponekad, on gubi kompas i skrene sa svog puta. Ipak, sve vreme, duboko u sebi, čuva čistu suštinu ideala - da ga životna sreća čeka, ukoliko postoji želja da svoj brod uvede u luku. Kod nekih ljudi, ta velika radost može zavisiti od neke druge osobe, ili može podrazumevati sticanje novca, ili može biti potpuno ezoterično ili svojevrsno spiritualno prosvetljenje. Mnogim ljudima tu radost može pričiniti nešto sasvim jednostavno -oni će naprosto uživati " zato što postoje".
 U astrološkom žargonu, Fortuna predstavlja taj ćup s blagom. Kroz manifestaciju te tačke, čovek se oseća najprijatnije i uočava svoje pravo mesto u životu. Fortuna je takođe tačka kroz koju se čovek oseća ukorenjenim u središtu sopstvenog bića.
Ponekad je za postizanje ciljeva i ideala potreban čitav život. Onim srećnicima koji dostignu tako dragocenu vibraciju u ranoj mladosti, predstoji mnogo veća borba u relativno kratkom periodu. Stoga je očigledno da Fortuna plodotvornije dejstvuje u drugoj polovini života nego što je to slučaj u čovekovoj mladosti. Zbog svoje specifične prirode i obećanja velikog dobra koje je u njoj sadržano, Fortuna u horoskopu predstavlja područje čovekovih beskompromisnih ideala. On se ne bori samo sa svojim unutrašnjim protivrečnostima, već i sa onim ljudima koji ga okružuju, da bi u sebi doživeo i ispoljio suštinsku lepotu ostvarljivog.
Prvi faktor sa kojim se čovek suočava na svom putu ka idealima je spoznaja sopstvene Sunčeve prirode. Posredstvom Sunčevog znaka on mora naučiti ko je, za šta se zalaže, pa da uspostavi vibraciju veoma pozitivnog identiteta koja ga usklađuje sa onime što mu je u životu dato. Osoba mora da teži suočavanju sa najsvetlijom stranom svoje ličnosti koja je toliko delotvorna da je to skoro neverovatno. Osoba mora da nauči kako da tu energiju potkrepi dobrotom sve dok ne izbriše i najmanju sumnju u svoj identitet. Čovek mora da prihvati sve što mu je univerzum namenio, kao Božjem detetu, dok u isto vreme zauzdava svoje slabije tačke, kroz koje rasipa vitalnost i umanjuje zračenje sopstvenih najviših potencijala. Posredstvom Sunčevog znaka čovek mora
da sazna ko je, i to ne u smislu onoga što drugi misle ili govore, već na osnovu toga koliko su granice spoznaje samog sebe. Pritom se susrećemo sa čudesnim zadatkom da istovremeno prema sebi budemo i nežni i strogi. Poput biljke koja cveta, moramo da naučimo da se okrećemo prema Sunčevim zracima, a da i dalje stojimo čvrsto ukorenjeni u svom budućem središtu postojanja. Ne smemo zanemariti sopstvenu snagu, moramo da priznamo slabosti i dozvolimo snazi da se sa njima uhvati u koštac. Osoba mora da nauči da zrači sve ono što jeste, da bi postigla napredak i bila sposobna da čistije reflektuje energiju i lepotu svoga bića.
Preko Mesečevog znaka čovek mora da se suoči sa potpuno drugačijom stranom svoje prirode. Njegova priroda ga uči kako da emotivno reaguje na sve negativne životne sile. Posredstvom velike istrajnosti čovek razvija modele reagovanja koji postaju osnova za izgradnju stavova. čovek se suočava sa največim iskušenjima, hvatajući se u koštac sa spoljnim životnim okolnostima. Doživljavajući vremenske periode ili promene koje kroz njega protiču, čovek mora da uspe da zadobije i sačuva sopstveni čisti i trenutni odsjaj, ne samo u vlastitim očima, već i kroz povratnu reakciju koju prima od drugih. Podizanje svesti preko pozicije Meseca predstavlja, u stvari, veoma težak zadatak. To ne znači da osoba mora samo da sprovodi emocionalnu kontrolu, već i da
postigne emocionalnu harmoniju. Te dve stvari se veoma često razlikuju. Kontrola emocija u svetlu spoljašnjih neprijatnih faktora više nalikuje korišćenju kišobrana kada pada kiša. Čovek ne voli da nosi glomazan kišobran, ali ako treba da se opredeli između sunca i kiše, radije će izabrati da ne pada kiša. Istinska emocionalna harmonija potiče od saznanja da vreme ne možemo promeniti, ali svakako možemo izmeniti način na koji mu se prilagođavamo. Vrba koja se povija na oluji, dok joj se lišće povija u skladu sa čudljivim vetrom, ponovo se uspravlja kada se oluja smiri i ponovo zablista kao jedno od najveličanstvenijih dela prirode. U isto vreme, krto drvo će uvek stradati od oluje. Vrbino nežno granje i lišće u velikoj meri nalikuju čovekovoj emocionalnoj prirodi, koju predstavlja Mesec. Iako se grane i lišće povijaju i na povetarcu, u potpunosti smo svesni da njihov
opstanak i rast zavise od sposobnosti da zadrže vezu sa stablom drveta. Tu se stablo može predstaviti kao Sunčev znak koji prestavlja središte našeg cilja. Sunčev znak predstavlja faktore koji oličavaju suštinu čoveka -dar, koji osobu čini jedinstvenom. Kroz Mesečev znak osoba uči kako da se prilagodi promenljivom svetu. Mesec je skladište navika naučenih radi čovekovog opstanka. Čovek se poredi sa svetom u kome živi i pokušava da zadrži ravnotežu između potreba koje će hraniti njegov Sunčev znak i onih za čije ispunjenje društvo dozvoljava izvesno vreme. Kroz Mesečev znak čovek razmatra potrebe i mišljenja drugih ljudi, i kroz značajnu reakciju na njih, održava i sebe i druge. Ravnoteža između emocija koje doživljava Mesec i potreba Sunca i njihova integracija formiraju novi osećaj postojanja koji omogućava čoveku da doživi jedan, direktan cilj u životu. Osećaj
postojanja stvara kod čoveka svest o suštinskim idealima koji struktuiraju njegov pravac i cilj. Isključivo proučavanje Sunca i Meseca, kao faktora koji vode ka ravnoteži u samom čoveku, značilo bi da ignorišemo univerzalan zakon -zakon trijade ili broja tri. U celoj prirodi bilo kakvo dvojstvo automatski izaziva neravnotežu. Uporedite suprotne krajeve klackalice, s jednim krajem podignutim i drugim spuštenim. Pozitivne i negativne situacije uvek postoje kada se uzimaju u obzir samo dva faktora. Stvari naizgled postaju ispravne ili pogrešne, bele ili crne, visoke ili niske, istočne ili zapadne, velike ili male, dominantne ili podređene, a nabrajanje bi se moglo produžiti u nedogled. Jedino kada se razmatra zakon trojstva, postižu se savršena harmonija i ravnoteža. Upravo se kroz vrh piramide fokusira celokupna energija, težište u središtu klackalice u kome se suprotni krajevi mogu uravnotežiti. Koncept Boga u velikom delu zapadnog sveta se prezentira u vidu trojstva. Odnosi između
neke dve osobe nesmetano funkcionišu jedino u prisustvu božanske više sile. Dve strane novčića su beznačajne bez trećeg faktora -suštine značenja samog novca.
Fortuna označava ono mesto u horoskopu kroz koje su Sunce, Mesec i Ascendent u najharmoničnijem međusobnom odnosu i lako se manifestuju kroz veliku blagodet za pojedinca. Fortuna, poput Jupitera, obećava bogatstvo. Međutim, u širem smislu, ona
obuhvata veći segment čovekovog bića od bilo koje pojedinačne planete. Ona čoveka dovodi u sklad sa okolinom u kojoj mu je najprirodnije da uspe i svakome definiše mesto gde će biti njegov jedinstveni i posebni koncept uspeha. Određivanjem posebne note prema kojoj čitavo biće vibrira, ona takođe pokazuje najjaču čovekovu potrebu. Kod svake osobe postoji ego i ideal ega. Najjednostavniji način za definisanje ega je reši da predstavlja ono što pojedinac misli o sebi. Bez obzira na to da li su njegove misli ispravne ili ne, njegov ego postaje način na koji ih opaža. U isto vreme, njegov ideal ega je sastavljen od misli koje predstavljaju sve ono što bi želeo da bude, a nije. Stoga, ideal ega uvek predstavlja mnogo više od istinskog ega u okvirima nečijih snova o ispunjenju. Kao rezultat toga, kada se osoba preispituje, u isto vreme sagledava svoj ideal ega ili sve ono što bi
želela da bude i svoj ego (znanje o svemu {to zaista jeste). Taj pogled je motiviše da dopre do svega što čini njen trenutni stav.
Sam ego se menja iz dana u dan, iz trena u tren, zaviseći od čovekovih dela, okoline u kojoj se nalazi i toga koliko se uspešnim smatra -u svojim ili u tuđim očima. Ideal ega, međutim, predstavlja nešto više od fiksne tačke u svesti, svetu i sudbini pojedinca. On simbolizuje segment za koji čovek veruje da bi ga ispunio, kada bi mogao da ga dosegne. Na taj način, ideal ega predstavlja nešto za čime osoba u sebi teži, a njegovo radosno ispunjenje se može postići pronalaženjem harmonije koju obećava Fortuna.

Billy:
HOROSKOPI I FORTUNA
Kod natalnih horoskopa sa punim Mesecom, Fortuna se uvek nalazi u sedmoj kući, bez obzira na to o koje su kuće u pitanju. Opozicija Sunce / Mesec uvek ukazuje na neku vrstu konflikta s roditeljima. Ta osoba obično počinje da rešava konkretan konflikt posle stupanja u brak ili kada postane roditelj. U tom slučaju Fortuna u sedmoj kući ukazuje na sreću koja može uslediti posle razrešavanja konflikata koji će opsedati pojedinca gotovo pola njegovog života. Uz to, bez obzira na bračno stanje pojedinca, opozicija Sunce / Mesec će na kraju doneti veoma objektivno i kristalno jasno stanje svesti. Fortuna u sedmoj kući, uravnotežena prirodnom vladavinom Vage, pruža čoveku mogućnost da život sagleda vi|enjem koje imaju drugi ljudi, kao I vlastitim iskustvom. Opažanje života postaje nadgradnja stečena na osnovu viđenja drugih ljudi. Na kraju se uspostavlja ravnoteža svih mogućnih viđenja, kao i jedinstvo osećanja i postojanja koje služi da osobi predoči ižu povećane duhovne energije i smisla.
U horoskopima koji pokazuju konjunkciju Sunca i Meseca, horoskop mladog Meseca, Fortuna će uvek padati na Ascendent. U zavisnosti od egzaktnosti konjunkcije, Tačka može biti stepen -dva od vrha kuće, bilo u prvoj, bilo u dvanaestoj kući. Fortuna sa mladim Mesecom pokazuje da će dotična osoba dostići najveće ispunjenje sagledavajući sebe i svet kroz vlastito iskustvo, a ne posredstvom tuđeg. To se postiže onda kada čovek nauči kako da koristi konjunkciju Sunce / Mesec u najpozitivnijem smislu. Postupajući na taj način, osoba je sposobna da razvije harmoniju ličnosti kroz koju se ispoljava i nastaje čvrsto utemeljeno
radosno jedinstvo Bića. Pogled na život postaje krajnje subjektivan. Ipak, ta osoba može posedovati svežinu i vitalnost koja potiče od jedinstva Sunca i Meseca. Prošlost, koju predstavlja Mesec, spaljuje toplota i svetlost Sunca. Tada preostaje još samo novi početak, izliv duha usmeren ka savršenstvu ličnosti, kao sredstvo za izražavanje duše.
Kada Mesec tvori kvadrat sa Suncem, Fortuna će takođe formirati taj aspekt sa Ascendentom i naći će se ili u desetoj ili u četvrtoj kući, na Zenitu ili Nadiru. Ti pravougaoni vrhovi kuća su izuzetno osetljivi, a nalaze se pod prirodnom vladavinom Saturna i Meseca, pošto su pod uticajem Jarca i Raka, i označavaju, pored mnogih drugih stvari, uspavani potencijal i njegovu manifestaciju. Kvadrat Sunce / Mesec ukazuje na tenziju u odnosima s roditeljima. Pojedinac to oseća i nosi u sebi kroz život. Stoga, postoji snažna potreba da se ta tenzija razreši. Rešenje obično leži u uspostavljanju misaone harmonije sa jednim roditeljem. Pošto četvrta kuća ukazuje na majku, a deseta na oca, precizno određenje pozicije Tačke jasno pokazuje preko kojeg roditelja će ta osoba smiriti svoju napetost. Međutim, ima slučajeva kada se jedan roditelj može naći u suprotnoj kući. Detaljna analiza horoskopa će pokazati koja kuća može biti pripisana dotičnom roditelju. Upravo će to područje života, i način na
koji osoba shvata roditeljsku ulogu, doneti najveće ispunjenje. Fortuna se može uporediti sa mesinganim prstenom na vrtešci života. Da bi se do nje stiglo, mora se "platiti ulaznica", a čovek mora da poželi da "se provoza". Bez obzira na to
da li je aspekt između Sunca i Meseca skladan ili neskladan, ipak će biti potrebno mnogo napora pre nego što se doživi velika dobrobit od Fortune.
U slučaju opozicije, moramo da izbrišemo karmu koja se tokom mnogih života nakupila. Moramo odustati od pokušaja da budemo središte univerzuma i shvatiti svoju veoma tananu ulogu u "velikom planu". Mora se uspostaviti ravnoteža između uzimanja i davanja, shvatajući da je preterivanje u jednom ili u drugom pravcu pogubno po potpunu objektivnost.
Čovek stoji jednom nogom u prošlosti, a drugom u budućnosti. Ima želju da deluje, kao i želju da vidi druge da deluju. Ima želju da vodi i da ga drugi vode, želju da evoluira i da ostane isti. Ima potrebu da stiče i potrebu da deli. Ne treba se čuditi {to je osoba rođ|ena o punom Mesecu neprestano rastrzana suprotnostima. Ima osećaj da istovremeno živi u dva sveta i da ih oba sagledava. Buda (zajedno sa učiteljima i prosvetljenim bićima) predstavlja primer te opozicije između Sunca i Meseca i konačnih blagodeti Fortune u sedmoj kući. Ovaj aspekt na mnogo načina predstavlja najviši vrh, i stoga najteže dostupan. Ali, zato od pogleda s tog vrha zastaje dah.
Po svojoj prilici, rođenje u vreme mladog Meseca je skladnije za pojedinca. Međutim, moramo se podsetiti da Mesec predstavlja naše reakcije na spoljne okolnosti. On takođe predstavlja ono što pojedinac veruje da drugi misle o njemu. Na taj način, ova konjunkcija postaje krajnje teška zbog velike samosvesti koju osoba mora da prevaziđe. To se mora postići pre nego što ih jasno primeti, a da se pritom subjektivno ne primeti da je okolina direktno ili pristrasno uključena u ono što se misli ili oseća.
U mladosti se osoba sa ovakvim položajem Fortune snažno poistovećuje sa svim i svačim. Nju opseda verovanje da drugi primećuju svaku "grešku" koju ona zapaža. To stvara sklonost ka prenagljenim reakcijama na spoljne okolnosti koje su po prirodi neutralne. Pred ovom osobom je najteži zadatak da se suoči sa razvojem identiteta koji zavisi manje od spoljnih
okolnosti, a više od onoga što u sebi projektuje. Roditeljska harmonija, koja je često predstavljena konjunkcijom Sunce / Mesec, nije nužno tako jednostavan faktor kao što to izgleda na površini. Štaviše, jedinstvo ideja i stavova može delovati kao izvor harmonije, dok u stvari ono može da bude prepreka za uspostavljanje ličnog identiteta, dubine i punoće bića. Stoga, čak i pojedinac koji je orijentisan na unutrašnji život mora da prođe kroz proces razvoja i promene. On mora da se u većoj meri usredsredi na nadu u budućnost i nove ideje, nego na one koje su na njega projektovane dok je bio dete.
Kod kvadrata Sunce / Mesec prisutna je sasvim drugačija slika. Ambiciozni nagon koji stvara kvadrat uspostavljen je zarad prihvatanja roditelja oličenog kućom ili najbližim vrhom kuće u kojoj je smeštena Fortuna. Na taj način, veoma snažan unutrašnji nagon prisiljava datu osobu da postigne jedno ili drugo kako bi kompenzovala odbačenost koju je osećala u mladosti (ukoliko se Tačka nalazi u četvrtoj kući) ili da bi prevazišla osećaj potčinjenosti autoritetima (deseta kuća). U oba slučaja težnju ne predstavlja toliko pokušaj da se postigne zadovoljstvo nego pre pokušaj da se dokaže značaj prihvatanja onih koji deluju kao nadređeni. Ipak, čak i sa takvom motivacijom i stavom osoba može postići veliko ispunjenje. Ono se može postići ukoliko se shvati i oseti da granice stvorene vlašću mogu biti prevaziđene ispunjenjem ideala, težnjom ka njima i njihovim predavanjem. Kvadrat Sunce / Mesec i položaj Fortune simbolizuju potrebu za uzdizanje bilo iznad neke ideje, principa, ukorenjene slabosti, bilo iznad dominantne ličnosti koja je sprečavala datu osobu da ostvari svoj potencijal. Samo kada čovek istinski počne da ostvaruje svoj potencijal, u stanju je da stekne uvide u ono što Fortuna obećava.
Poslednji veliki aspekt između Sunca i Meseca je trigon. Ovaj aspekt između dva svetla ukazuje na unutrašnju harmoniju principa koje ona predstavljaju. Ma gde se pojavio ovaj aspekt, Fortuna će uvek biti u trigonu sa Ascendentom. U mnogim slučajevima Tačka Fortune će se naći u petoj kući, pod vlašću Lava, ili u devetoj kući, kojom vlada Strelac. Njima vladaju Sunce i Jupiter što aspektu daje njihove osobine: lakoću, bezbrižnost, poverenje, samouverenost i ubeđenost da je "spoznala" i sreću.
Trigon uvek poseduje te kvalitete, čak i ako se ne nalazi u gore pomenutim kućama ili znacima. Trigon ukazuje na potrebu da se aktivno unapredi praktična strana vatrene prirode i uz pomoć refleksa sa suprotnim znacima, praktičnom stranom vazdušnih znakova. "Aktivna" strana tog procesa proizilazi iz Marsa, vladara Ovna, početnog kardinalnog vatrenog znaka.
Trigon takođe predstavlja mnogobrojne okolnosti van čovekove kontrole. Lav i peta kuća vladaju voljom. Čovek mora da razvije unutrašnju snagu da bi se suočio sa spoljnim svetom. Ukoliko se Fortuna nalazi u petoj kući, volja je, uopšte uzev, u skladu sa principima određenog društva. Ukoliko je Tačka u devetoj kući, um može biti usmeren ka idealima i standardima koji, dok nisu nužno u sukobu sa ustanovljenim principima, mogu predstavljati nivo aspiracije koji stanovništvo kao celina ne uzima svesno u obzir. Važno je zapamtiti, međutim, da Lav može biti kralj -filozof, a Strelac dobrodušni despot. Tu nema određenih pravila. Mi samo ukazujemo na moguće vidove pristupa i ne tvrdimo da je peta kuća pokazuje konzervativnije, a deveta kuća liberalnije ili naprednije osobine. U oba slučaja znaci i kuće su pod prirodnom vladavinom planeta koje predstavljaju najviše principe -svetlost i istinu. Trigon simbolizuje ta dva faktora koji zajedno nesputano dejstvuju. Oni se prepliću.
Ukoliko osoba srećno nauči lekciju koju pruža život, tada volja i aspiracije mogu biti lako manifestovane posredstvomAscendenta. To je osnovna crta lakoće ispoljavanja trigona. Trigon Sunce / Mesec se pokazuje kroz blagu demonstraciju volje i težnje, budućnost koja je voljno harmonizovana sa lekcijama iz prošlosti i idealima koji izrastaju iz harmonične prošlosti. Ponekad je takvo izražavanje isuviše glatko i osoba dolazi u iskušenje da pusti stvari da idu svojim tokom, a da ne uzima aktivnu ili značajnu ulogu u vlastitom životu. Upravo tu postaje očigledna važnost prvog vatrenog znaka, Ovna -aktivnost, odlučnost, svesna marsovska energija uravnotežena proračunatom, inteligentnom, preciznom Vaginom (Venerinom) energijom. Ravnoteža vatrene trijade, koja je simbolizovana trigonom, pruža čoveku smisao, volju i aspiracije koje hrabre život i oplemenjuju duh.

Billy:
FORTUNA - TAČKA HARMONIJE
Studije astrologije o Sunčevim znacima mnogo pažnje poklanjaju efektu suprotnih znakova. Izgleda da je postalo široko prihvaćeno stanovište da, kada osoba doživljava teškoće u proživljavanju sopstvenog Sunčevog znaka, postoji snažna tendencija da se izraze
najnegativnije osobine suprotnog znaka. Upravo zbog toga su Bikovi, koji praktično nikada ne gube živce, poznati kao osobe sa najeksplozivnijim izlivom besa među svim znacima Zodijaka. Ti veoma retki ali snažni izlivi uopšte nisu izraz Bika, već najnegativnije osobine njegovog polarnog opozita, Škorpiona. Kada su Rakovi povređeni, poznati su kao ćutljivi, povlače se u ljušturu, skrivaju iza
zida i bukvalno ne razgovaraju sa onim ko ih je povredio, ponekad i mesecima. Takvo ponašanje uopšte nije u skladu sa istinskom toplinom i iskrenošću Raka, već je jedna od negativnih osobina njegovog polarnog opozita, Jarca. Kada čovek odbije pomoć i velikodušno vođstvo radoznalog Lava, od Lava se može očekivati da zauzvrat kaže: "U redu, učinio sam sve što sam mogao, sada to uradi sam." Taj očigledno pomirljivi stav uopšte nije svostven samom znaku Lava. Međutim, kada primeti beznadežnost neke trenutne situacije, kod njega preovlada Vodolijina rezervisanost. Na sličan način, čovek može lako sagledati koliko će svaki Sunčev znak pokazati snažne karakteristike suprotnog znaka. To će veoma često biti najnegativnije karakteristike samog znaka, jer se one obično pokazuju kao rezultat otpora i frustracije prilikom suočavanja sa pokušajem da se bude svoj. To bi se moglo nazvati "hvatanjem za slamku".
Međutim, kada dođemo do Fortune, polarni opoziti moraju se razmatrati na drugačiji način. Fortuna je uvek tačka harmonije. Da bi tako funkcionisala, znaku koji joj je suprotan ne sme se dozvoliti da odvuče u suprotni smer. Ukoliko se to dozvoli, Fortuna ne može da funkcioniše kao centar harmonije u horoskopu pojedinca. Umesto toga, dolazi do iščašenja koje je bazirano na veoma snažnom privlačenju između znaka u kojem se nalazi i suprotnog znaka. Ukoliko osoba želi da nauči kako da izrazi najpozitivnije osobine suprotnog znaka, ukloniće prepreke koje bi inače blokirale najviši izraz Fortune. Zadovoljstvo, delanje s lakoćom i koncept harmonije uopšte, nisu proizvodi konvergencije pozitivnih sila. To bi bila samo jedna strana medalje. One su u stvari izraz neispoljavanja suprotnih sila. Stoga, ukoliko čovek doživljava deset pozitivnih sila u svom životu, u isto vreme doživljava deset negativnih sila, deset suprotnih sila, a konačni ishod će ostaviti umrtvljeni neutralizirajući osećaj. Čim se ravnoteža poremeti, dodavanjem jedne pozitivne, ili odstranjivanjem jedne suprotne sile, čovek počinje da doživljava više zadovoljstva. S druge strane, ako je ravnoteža poremećena u obrnutom smeru, odstranjivanjem jedne pozitivne ili dodavanjem jedne suprotne sile, pojedinac počinje da gubi osećaj zadovoljstva. Da bi se shvatilo kako pojedinac dostiže svoju najveću sreću, ceo koncept zadovoljstva mora biti sagledan kao nešto što se ne javlja kao središnja tačka u spektru pozitivnih i negativnih sila. Marginalna tačka kao potpuno pozitivno iskustvo zadovoljstva je u stvari, pravo središte našeg bića.
Ukoliko bi svaka osoba težila zadovoljstvu koristeći Sunce, Mesec i Ascendent na najpozitivniji način, ne pokušavajući da uvredi, ozledi, ili stvori negativan odnos prema ljudima i okolnostima koje predstavljaju znak i kuća suprotni njenoj Fortuni, bilo bi očigledno
da u očima Boga, svet doživljava pozitivnu evoluciju. Ukoliko, pak, svaki čovek teži zadovoljstvu kroz najpozitivnije harmonično korišćenje Sunca, Meseca i Ascendenta, ali ne uspeva da udovolji ljudima, okolnostima i događajima koji su simbolizovani kućom i znakom suprotnim njenoj Fortuni, tada u Božjim očima svet doživljava haos.
Fortuna uvek poseduje božanski kvalitet koji je izvan čovekovih ličnih napora, uverenja i osećaja sreće. Stoga je potrebno da čovek u traganju za najboljim za sebe samog ne zloupotrebi ono što je konačno najbolje za evoluciju društva u kojem igra svoju ulogu. Zbog toga se sa svim faktorima koji se protive bujanju Fortune kod dotičnog pojedinca treba suočiti na najpozitivniji mogući način. Odgovor na sve to leži u sposobnosti osobe da bude potpuno ravnodušna prema svim tim faktorima, okolnostima i događajima koji se nalaze u kući i znaku suprotnim Fortuni. Ti faktori predstavljaju svet ili univerzalne faktore koji lako mogu odvući čoveka s
određ|enog puta koji vodi ka vrhunskom zadovoljstvu. Čovek mora naučiti kako da prihvati te faktore i suoči se s njima na način koji vodi ka svetskoj evoluciji, tako da lično ne samo da sadejstvuje sa božanskom dobrotom, već u isto vreme ostaje ravnodušan prema svim onim faktorima koji se naizgled suprotstavljaju njegovom osećaju sreće. Osoba se sukobljava sa svojom bezličnom stranom u kući i znaku suprotnim položaju Fortune. Pritom se pokazuje težnja da se ponovo stvore stavovi i obrasci ponašanja drugih ljudi. Tu se započinje shvatanje onog segmenta koji nije ličan već, nasuprot tome, odslikava ulogu koja se igra na opštem planu. Ukoliko u tom području čovek izrazi ljubav, razumevanje i mudrost koji su mu Bogom dati, ispunjava obavezu prema Tvorcu. Što smo više u stanju da to učinimo, više će nam biti dozvoljeno da doživimo Fortunu. U tom pristupu eliminišu se negativne sile iz lične prirode kroz priznavanje i izražavanje onog našeg aspekta koji je namenjen Bogu -bezlične prirode. Lični osećaj zadovoljstva,
kao što je u Fortuni, bezličan osećaj sreće, i izražavanje univerzalnijeg osećaja bića kroz suprotni znak mogu pre biti u međusobnoj harmoniji nego u sukobu. Tačan stepen i znak suprotan Fortuni kroz koje svako od nas doživljava deo univerzalne realnosti nazivam Tačkom bezlične svesti. Kada čovek ispunjava svoju Tačku bezlične svesti, zaliha i podrška koji se dobijaju sa tog područja u horoskopu postaju izuzetno obilni. On ne samo da počinje da eliminiše prepreke koje bi inače bile na putu doživljavanja velikih
blagodeti Fortune, već pruža i pravilan osećaj perspektive kroz koji se može osetiti velika lična sreća. U isto vreme, dopušta pojedincu da spozna da je integralni deo kosmičke celine. Da li čovek Boga smatra nekom vrstom udaljenog, nedefinisanog božanstva ili celokupnim skupom vidljive kosmičke realnosti ovde nema puno značaja. Ono što je značajno jeste to da čovekov lični osećaj za sreću i zadovoljstvo biva nemoguć bez osećaja sadejstva neke više sile. Bez obzira na to da li je ta viša sila nešto beskonačno u šta čovek veruje, izvor savršeno uravnoteženog univerzuma ili jednostavno ono što usklađuje čoveka sa prirodnim silama izvan lične kontrole, nema sumnje da u prepoznavanju i sadejstvu sa tom silom leži sav potencijal za doživljavanje velike sreće i spoznaje da je čovekov život rečni tok univerzalnog postojanja.

Billy:
FORTUNA U PRVOJ KUĆI
Osoba s ovim položajem Fortune od života će izvući najviše koristi kada nauči kako da bude potpuno subjektivan, ne samo u pogledu sebe, već i u opštem pogledu na svet. Subjektivna svest se generalno sagledava na negativan način kada se uporedi sa objektivnom percepcijom stvarnosti. Međutim, kod osobe sa Fortunom u prvoj kući sposobnost sagledavanja sebe i sveta oko sebe isključivo sopstvenim očima, a ne očima drugih, doći će joj najviše uspeha. Ideja o uspehu u bilo kojoj sferi života je bazirana na sposobnosti da neometano fokusira energiju na jedan jedini objekat. Da bi to postigla, ova osoba mora da razvije krajnje subjektivan, jednostran pogled na svet. Kada nauči da sve proizlazi iz nje same, manje će zavisiti od toga šta drugi misle o njoj i njenom ponašanju. Kada se Fortuna nađe u prvoj kući, postoji velika verovatnoća da Sunce i Mesec u horoskopu formiraju konjunkciju. U takvim slučajevima biva očigledno koliko je važno za tu osobu da izvuče energiju iz oba svetleća tela zajedno, da bi mogla da sagleda sebe kao središte svog života, težeći da se konačno upotpuni. Ostatak sveta sa kojim dolazi u vezu će tada biti u skladu sa njenim ličnim ciljevima i ambicijama. Za ovu osobu je važno da životu
pruži smisao. Od drugih ljudi neće dobiti mnogo pomoći, ukoliko je ne zatraži. Ipak, ako je zatraži, oslabiće korist Fortune u prvoj kući, pošto će manje zavisiti od snage harmoničnog bića koju je u stanju da razvije. Najveću sreću ova osoba doživljava kada pokaže nezavisnost i samodovoljnost. Ma kakvim ciljevima i ambicijama težila u životu, bez obzira na to koliko veliki oni izgledali, u celini će imati drugorazredni značaj u odnosu na sve što uspeva da shvati otkrivajući sebe samu.
Ukoliko čovek dobije premiju na lutriji, to će mu se dogoditi kada bude sam. Ukoliko na poslu dobije unapre|enje, to neće biti rezultat ničijeg napora osim njegovog. Ako, pak, u antikvarnici prona|e neki veoma vredan predmet, to se neće dogoditi zato što mu je neko rekao da tamo ode. Pronaći će svoj lični ćup s blagom kada bude želeo da ga nađe.
Težeći ka uspesima shvatiće da njegova krajnje takmičarska priroda najbolji rezultat pruža kada pokuša da prevaziđe uspehe iz prošlosti, a ne kada se takmiči sa silama, ljudima ili projektima izvan sebe. Na taj način jedino rasipa koncentraciju i energiju. Sa ovim položajem Fortune, lični nastup postaje veoma bitan. Shodno tome, što bolje pojedinac nauči da ugodi
drugima skladnom pojavom, prijatnom, fleksibilnom ličnošću i željom da ne unosi pometnju u živote drugih ljudi, drugi će mu ostaviti više prostora. Pošto Tačka bezlične svesti (IC) se nalazi u sedmoj kući, ova osoba mora da zauzme neemotivan i spiritualan pristup braku i svim vezama u kojima dolazi u kontakt sa drugim ljudima. Najvišu istinu o sebi će spoznati kada se nalazi u društvu drugih. Ljudi će se ponašati kao sredstvo za unutrašnje otvaranje. Ukoliko je ova osoba u stanju da primeni ta shvatanja ili istine na njih, one će na kraju prevladati ograničeni ego. Kada shvati formu nesebičnosti, pojedinac će biti u prilici da doživi slobodu višeg reda, onu u kojoj se oslobađa razlika između izolacije lične potrebe i potrebe drugih. Ograničeni ego je stvoren kao sluga višoj svesti koja je ista za sve. Kada njime jače ovlada, čovek doživljava zadovoljstvo
istinskog samoispunjenja.

Billy:
FORTUNA U DRUGOJ KUĆI
Čovek ovde pronalazi svoj ćup s blagom kada prvi put otkrije šta je za njega prava vrednost. On mora da postavi čvrste temelje, tako da, tokom života, postaje sve sigurniji u to gde se nalazi. Neuzdrman vetrovima promena, želi da za sebe i druge izgradi suštinu, što će na kraju životu pružiti bogatije značenje. Novac i stvari koje se mogu njime kupiti za njega su od ogromnog značaja, ali samo onoliko koliko njegovo bogatstvo oslikava prave vrednosti. Kada nauči da razgraničava
smisao korišćenja, na kraju će uspeti da shvati da nije škodljivo posedovati beskorisne stvari. Štetu predstavlja privrženost stvarima koje više nisu upotrebljive. Ovaj pojedinac može biti krajnje srećan u pogledu novca ulažući napore koji reflektuju
njegove iskrene vrednosti. U isto vreme će iskusiti upravo suprotan efekat kada pokuša da dostigne ili zaposedne sve što ne oslikava njegove najviše vrednosti. Bezličan segment njegove ličnosti, simbolizovan Tačkom bezlične svesti (IC) koja se
nalazi u osmoj kući, doživljava vrednosti drugih. On pokušava da apsorbuje te vrednosti do onih granica gde mora da nauči kako da pravi razliku između sopstvenih vrednosti i vrednosti drugih. Najveća slabost ovog položaja potiče od prepuštanja uticaju apsorpcije (ili oslikavanja) seksualnih vrednosti drugih. Najveću sreću će dostići kada postigne unutrašnju stabilnost
koja se neće pomutiti devijacijama prijatelja, kao i celog društva. Bogatstvo za kojim se neprestano traga na kraju će doći u obliku nekog principa pomoću kojeg će ta osoba naučiti da vodi sopstveni život. Podjednako snažno kao što je princip, drugim ljudima se mora dozvoliti da pronađu vlastita pravila. Pošto ova osoba veoma dugo traga za centralnim principom lične egzistencije, njegovo pronalaženje samo budi želju da se drugima bude na usluzi. Biće takvih pokušaja, ali se mora naučiti da u slučajevima kada auditorijum ne sluša, govornik obično gubi snagu i okvir teme. Ono što je ispravno za ovu osobu može biti isto tako i za celi svet, ali od životnog je značaja zapamtiti da u pokušajima da pruža onima koji su nesposobni da primaju, postoji mogućnost da iz vida izgubi cilj. Preko Tačke bezlične svesti u osmoj kući, ova osoba mora da nauči da sagledava vrednosti sveta na ravnodušan način. Ne mora da se složi sa svime što vidi. Mora da prihvati vrednost uverenja i mišljenja koji se sukobljavaju sa njenim, shvatajući da ona, u stvari, ne prete sigurnosti koju je pronašla u sopstvenim uverenjima. Svetu treba dozvoliti da nastavi svojim tokom. Kada postignemo takav pristup, shvatamo da celokupno svetsko licemerje neznatno deluje na ličnu sreću. Dvojnost je relativna. Nama je važno da primetimo takozvanu
dualnost, da bismo mogli da je razrešimo. U tom trenutku možemo napokon da uvidimo razliku između onoga što jeste i onog što nije od ličnog značaja. Zanimljivo je zapaziti da, dok Fortuna u drugoj kući podrazumeva sakupljanje
vrednosti, Tačka bezlične svesti u osmoj kući podrazumeva destrukciju lažnih aspekata te supstance. Ta supstanca može biti fizička ili mentalna. Tačka bezlične svesti u ovoj kući će pokazati vrednosti koje tek neznatno učestvuju u izgradnji bogatstva lične sreće. Ova osoba će uočiti odbijanje prijatelja i promenu kod poznanika, zbog čega doživljava mnogobrojne
sukobe s ljudima. Izgubiće dosta prijatelja zbog temeljne razlike u vrednostima. Ipak, kroz taj gubitak, ova osoba izražava važan deo prirode božanskog. Istaknuti primer koji ova osoba daje u stanju je da poduči važnosti zastupanja značajnih principa. Kada je pojedinac sposoban da postane istinski ravnodušan prema doživljajima iz osme kuće, ti sukobi se svode na minimum. Oni se više ne mešaju u gradnju lične sreće kroz Fortunu u drugoj kući. Na taj način, ovaj položaj Tačke bezlične svesti pokazuje koji objekat blokira stabilnost naše strukture a koji stabilizuje strukturu drugih ljudi. Pritom se razvija sposobnost uviđanja šta je za osobu značajno i neophodno.

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana